Beslag leggen

Beslag leggen

Beslag leggen kan een interessante maatregel zijn in of voorafgaand aan een juridische procedure.

Zekerheid

Wanneer jouw bedrijf of organisatie een vordering op een ander heeft, zoals schadevergoeding of onbetaalde facturen, dan is het soms nodig om gerechtelijke stappen te nemen. Omdat een juridische procedure lang kan duren is het zinvol om zekerheid te hebben dat de vordering na de uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk geïnd kan worden. In die behoefte kan worden voorzien door het leggen van beslag. Beslag leggen is dus een maatregel waardoor iemand niet meer vrij over zijn bezittingen kan beschikken: het beslagen bezit wordt als het ware bevroren. Het vrije eigendomsrecht dat normaal gesproken op het goed kan worden uitgeoefend wordt hiermee dus beperkt.

Beslag leggen gebeurd vaak voordat er een procedure bij de rechtbank loopt. Beslag kan echter ook tijdens een lopende procedure. Het beslag kan worden gelegd op eigenlijk al het bezit, alle vermogensbestanddelen, van de andere partij. Denk bijvoorbeeld aan een woning, de inboedel of een auto. In commerciële relaties is het leggen van beslag onder een bank (op een bankrekening) vaak interessant, of bijvoorbeeld op vorderingen die klanten op de tegenpartij hebben. Dit wordt ook wel conservatoir derdenbeslag genoemd. In sommige gevallen is het ook mogelijk om beslag te leggen op het salaris van iemand.

Gevolgen van beslag

Wanneer beslag is gelegd kan degene niet meer over het beslagene beschikken: Wordt er beslag op een bankrekening gelegd, dan kan diegene niet meer bij dat geld. Wordt er beslag gelegd op een huis of een auto, dan kunnen deze zaken niet aan een ander worden overgedragen. Overigens heeft het beslag op een huis of auto niet tot gevolg dat diegene niet meer in het huis kan wonen, of in de auto kan rondrijden: dit is normaal gesproken gewoon mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter het toestaan dat ook de auto, of een ander object dat beslagen is, aan een gerechtelijk bewaarder wordt gegeven. De gerechtelijk bewaarder past dan op het object totdat over de onderliggende vordering is geoordeeld.

Geen wederhoor

Het interessante aan beslag leggen is verder dat degene waartegen het beslag wordt gericht (de beslagene) niet eerst wordt gehoord door de rechter: Degene die beslag wil leggen moet aan de rechter een verzoekschrift indienen waarin toestemming wordt gevraagd om het beslag te mogen leggen. De onderliggende vordering moet daarbij aannemelijk worden gemaakt. De rechter beoordeelt dit verzoekschrift summier en snel, en geeft de beslagene daarbij dus in de regel geen mogelijkheid om te reageren voordat op het verzoekschrift wordt beslist. Dat is ook logisch, want als de beslagene zou weten dat het beslag wordt gelegd, dan mist het beslag het verrassingseffect en kan deze partij het geld of de zaken verduisteren en wegnemen. Stel dat de rechter het niet toestaat om beslag te leggen, dan krijgt de beoogde beslagene dat overigens ook niet te weten.

Rechtsmiddelen tegen beslag

Uiteraard kan het zo zijn dat de beslagene het helemaal niet eens is met de (beargumentatie van de) onderliggende vordering. Hij of zij kan daar in eerste instantie weinig tegen doen: het beslag kan gewoon worden gelegd. Zodra het is gelegd krijgt de beslagene wel kennis van het beslag. Er kan dan een opheffing van het beslag worden gevorderd in kort geding. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat de gestelde vordering ongregrond is. Daarnaast kan een beslag worden opgeheven in het geval er voldoende zekerheid tegenover de gestelde vordering wordt gesteld. Tegen conservatoir derdenbeslag op een bankrekening kan bijvoorbeeld een bankgarantie als zekerheid worden gesteld.

Eis in hoofdzaak

Daarnaast moet de partij die het beslag wil leggen binnen een door de rechter bepaalde termijn een procedure starten waarin de vermeende vordering in hoofdzaak wordt beoordeeld. Daarmee kan vastgesteld worden of de vordering moet worden toegewezen of moet worden afgewezen. Wordt de vordering toegewezen, dan gaat het gelegde conservatoire beslag om in een executoriaal beslag: het beslag kan geëxecuteerd worden. Stel dat de rechter een schadevergoeding toewijst, dan kan het bedrag aan schadevergoeding worden betaald met het bedrag dat op de bankrekening beslagen was. Wordt de vordering afgewezen, dan betekent dat dat het beslag onrechtmatig was gelegd, en is de beslaglegger aansprakelijk voor de daardoor geleden schade.

Soorten beslag

Interessante voorbeelden van soorten beslag leggingen zijn verhaalsbeslag, zoals hiervoor eigenlijk is beschreven, bewijsbeslag en leveringsbeslag. In intellectuele eigendomsrechtzaken en zaken met betrekking tot ICT zijn verhaalsbeslagen en bewijsbeslagen de meest voorkomende. Maar ook leveringsbeslag kan interessant zijn.

Beslag op domeinnamen

Verder is het beslag op een .nl-domeinnaam een interessante maatregel. Gedurende het beslag kan de houder van de domeinnaam deze niet overdragen aan een ander. Ook kan de domeinnaam in de tussentijd niet worden opgeheven. Wel kan tijdens het beslag de domeinnaam verhuist worden naar een andere registrar.

Beslag leggen op een domeinnaam kan, net als ieder andere beslaglegging, door inschakeling van een advocaat. De advocaat kan na overleg met u te hebben gevoerd aan de rechter toestemming vragen om beslag te mogen leggen. De advocaat schakelt ook een deurwaarder in die voor de beslaglegging zorg zal dragen. In het geval van beslag op domeinnamen informeert de deurwaarder de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) over het gelegde beslag. De SIDN bevriest vervolgens de status van de domeinnaam. Wijzigingen aan of beëindiging van het abonnement voor de domeinnaam kan vervolgens alleen worden doorgevoerd met toestemming van de beslaglegger. Zodra er van de rechter uiteindelijk een vonnis wordt ontvangen, kan de SIDN gehoor geven aan het oordeel van de rechter en bijvoorbeeld de overdracht van de domeinnaam in gang zetten. Ook kan het beslag dan, of na schriftelijke opdracht van de beslaglegger, worden opgeheven.

Conservatoir derdenbeslag

Conservatoir derdenbeslag leggen onder een bank (beslag leggen op een bankrekening) gebeurd op ongeveer dezelfde wijze: de deurwaarder klopt dan bij de bank aan met het verlof om de bankrekening als het ware te bevriezen. De bank houdt het geld dan onder zich totdat er een opdracht komt tot opheffing of executie.

Meer weten over beslag leggen? Neem contact op met advocaat Wouter Dammers van LAWFOX Advocatuur.