Blog

De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken

In de meeste rechtszaken wordt de in het ongelijk gestelde partij slechts veroordeeld in de proceskosten volgens het voor die procedure geldende liquidatietarief. Dat liquidatietarief dekt slechts een heel beperkt deel van de gemaakte advocaatkosten.

In een enkel geval kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld wanneer misbruik wordt gemaakt van procesrecht, zoals recentelijk in deze zaak.

Een andere uitzondering zijn intellectuele eigendomszaken (IE-zaken). In IE-zaken kan de in het ongelijk gestelde partij namelijk worden veroordeeld in de door de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk gemaakte kosten.

Auteursrecht

Volledige proceskostenveroordeling

Artikel 1019h Rv bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij in een IE-zaak desgevorderd kan worden veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt.

Het doel van deze volledige proceskostenveroordeling is de positie van rechthebbende op het intellectueel eigendom te versterken. Dit zorgt er immers voor dat de rechthebbende niet terughoudend hoeft te zijn in het handhaven van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Alleen desgevorderd

Belangrijk bij deze regeling is dat de volledige proceskosten alleen voor vergoeding in aanmerking als deze uitdrukkelijk door de desbetreffende partij zijn gevorderd (desgevorderd).

De rechter kan de volledige proceskostenveroordeling dus niet ambtshalve toewijzen. De rechter kan de gemaakte kosten immers niet zelf begroten. Bovendien kan de wederpartij geen verweer voeren tegen (de hoogte van) proceskosten als deze niet uitdrukkelijk worden gevorderd.

Specificatie kosten

De partij die vergoeding van de werkelijke proceskosten vordert, dient de gemaakte kosten te specificeren. Er moet worden aangegeven tegen welk uurtarief is gewerkt, hoeveel uren er zijn besteed en wat de exacte werkzaamheden waren.

Ook moeten de proceskosten zo tijdig mogelijk worden opgegeven. Dit betekent dat de specificatie van de proceskosten uiterlijk dient te worden ingediend op de gestelde termijn voor het indienen van de laatste producties (bijlagen bij processtukken). Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting kunnen deze kosten worden aangevuld met de sindsdien gemaakte en de nog te verwachten kosten.

Door de specificatie en de tijdige indiening van de proceskosten heeft de wederpartij voldoende mogelijkheid en tijd om verweer te voeren tegen de opgegeven kosten.

Redelijk en evenredig

De gemaakte proceskosten dienen redelijk en evenredig te zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet-noodzakelijke of buitensporige kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Omdat de kosten redelijk en evenredig moeten zijn, heeft de Rechtspraak in samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten indicatietarieven opgesteld. Deze tarieven zijn een richtlijn voor kosten die voor een bepaalde zaak redelijk en evenredig kunnen zijn.

Deze indicatietarieven doen geen afbreuk aan de hoofdregel dat de werkelijk gemaakte proceskosten dienen te worden vergoed. Maar de rechter kan er wel voor kiezen om de werkelijk gemaakte proceskosten te matigen aan de hand van deze indicatietarieven.

Gemengde vorderingen

In sommige gevallen bestaat een rechtszaak niet alleen uit vorderingen betreffende intellectueel eigendom. Maar bijvoorbeeld ook uit vorderingen betreffende slaafse nabootsing of misleidende reclame. Er is dan sprake van een gemengde vordering.

Bij een gemengde vordering komen de gemaakte proceskosten voor het intellectuele eigendomsrecht gedeelte voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv in aanmerking. Het overige gedeelte wordt volgens het liquidatietarief vergoed.

Conclusie

Het is altijd belangrijk om je te laten adviseren over de slagingskansen van een eventuele procedure. Bij IE-zaken geldt dit dus des te meer vanwege de mogelijkheid tot een volledige proceskostenveroordeling in het geval je in het ongelijk wordt gesteld. Laat de slagingskansen van tevoren dus goed beoordelen. Altijd, maar zeker in IE-zaken!

Gerelateerde berichten