Blog

Een logo als merk: zeker de moeite waard!

Het merkenrecht geeft de merkhouder een sterk recht. Op grond van een merkregistratie kan de merkhouder ieder ander verbieden datzelfde teken te gebruiken voor dezelfde waren en/of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven – enkele uitzonderingen daargelaten. Bij inschrijving van een merk kan er gekozen worden voor een woordmerk of beeldmerk. Ook zou een kleur of vorm als merk kunnen worden geregistreerd, maar daarvoor gelden extra vereisten.

Woordmerk of beeldmerk: het verschil

Het verschil tussen de bescherming van een woordmerk en van een beeldmerk is het best uit te leggen aan de hand van de inbreukcriteria. Daarmee bedoel ik: aan de hand van welke criteria de rechter oordeelt of een ander teken te veel lijkt op het ingeschreven merk.

Er zijn gevallen waarin de rechter het niet al te moeilijk heeft, namelijk als het woord of het logo exact is overgenomen en wordt gebruikt voor dezelfde waren en klassen. (Hierbij geldt evenwel de kanttekening dat er onder omstandigheden nog geen sprake hoeft te zijn van inbreuk). Echter, die situatie doet zich niet zo vaak voor. Vaak gaat het erom dat het geregistreerde merk en het teken wel op elkaar lijken maar niet exact hetzelfde zijn. In dat geval moet de rechter – kort gezegd – oordelen of het merk en het teken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeenstemmen waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring tussen het merk en het teken.

Als gevolg daarvan is het een goede keuze om een woord (de naam) te registreren als merk. Als iemand anders namelijk een naam gebruikt die daarop lijkt, zal dat leiden tot visuele, auditieve en misschien ook wel begripsmatige overeenstemming.

Dit zal anders zijn als dat woord slechts een (klein) onderdeel vormt van een logo. Als iemand een naam gebruikt die erg lijkt op dat woord, is er namelijk nog geen sprake van een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Immers, er zit nog een heel logo omheen dat moet worden meegenomen in de beoordeling.

Waarom dan toch een logo registreren?

Toch is het ook nuttig om een logo te registreren. Hierdoor verkrijg je immers bescherming voor het uiterlijk van het logo, zodat anderen dat uiterlijk niet mogen overnemen.

Een voorbeeld is de zaak van de rechtbank Amsterdam van 3 april 2019. In die zaak had de eisende partij een logo geregistreerd van een bebaarde man met hoed en bril. De gedaagde partij gebruikte een logo van een minder bebaarde man met hoed en zonder bril.

Merk eiser: Merk gedaagde:

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van inbreuk, omdat de tekens visueel overeenstemden:

Zo bestaan beide tekens uit een zwart-wit silhouet van een (vooraan)gezicht van een man, een gekantelde hoed en een baard. Bovendien is de vorm van het silhouet hetzelfde. De rechtbank acht het dan ook voorstelbaar dat de consument het merk van [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 1] en het teken van [naam eenmanszaak] met elkaar verwart, althans dat de consument ondanks het uit elkaar houden van merk en teken, toch door de gelijkenis ervan meent dat er een verband bestaat, bijvoorbeeld dat de ondernemingen die de merken gebruiken dezelfde zijn of met elkaar een of andere juridische en/ of economische band hebben.

merkrecht en merkinbreuk

Een ander voorbeeld van een zaak waarin het juist om het beeldmerk draaide, is de zaak omtrent de buldog in het logo van het Amsterdamse bedrijf The Bulldog. In die zaak oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dat de vorderingen van The Bulldog konden worden toegewezen op grond van artikel 1019e Rv. Die uitkomst is uitzonderlijk, omdat de wederpartij bij toepassing van artikel 1019e niet gehoord hoeft te worden. De reden voor deze toewijzing: het bedrijf Magic Leaf verkocht grinders (vermalers van wiet) met een vergelijkbaar logo, namelijk een afbeelding van een in mijn ogen boze hond.

bron: https://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-van-leidseplein-toegewezen-magic-leaf-moet-verkoop-grinders-met-buldog-staken

Woordelement als belangrijk onderdeel in logo

Bovendien wordt in sommige zaken, vooral als het woordelement een groot onderdeel is van het beeldmerk, toch het woordelement als belangrijk onderdeel in de beoordeling meegenomen. Een voorbeeld daarvan is de zaak over het beeldmerk dat grotendeels bestond uit het woord VESTIVAL. De rechter oordeelde dat het bedrijf dat ook het woord VESTIVAL gebruikte (maar in een ander lettertype) inbreuk maakte op het beeldmerk van de merkhouder.

Geen monopolie op beschrijvende woorden

Kanttekening bij het voorgaande is wel dat de registratie als beeldmerk niet de weg opent naar een monopolie op beschrijvende woorden. De toevoeging van grafische elementen en een registratie als beeldmerk leiden er namelijk niet toe dat de merkhouder op die manier een ander kan verhinderen een beschrijvend woordelement te gebruiken, aldus de rechter.

Conclusie: merkregistratie voor je logo is nuttig

Kortom: als je een logo gebruikt waarvan je wil dat niemand anders dat zal gaan gebruiken voor dezelfde waren of diensten, is het van harte aan te raden om dat logo als merk te registreren. Daarnaast is het vaak nuttig om ook een woordmerk te registreren, omdat je hiermee niet alleen kan verhinderen dat anderen de grafische elementen overnemen maar ook dat anderen de naam niet mogen overnemen.

Hulp nodig? Lawfox helpt graag!

Gerelateerde berichten