Blog

Fikse schadevergoeding voor plaatsen valse Google-reviews

Op allerlei websites is het tegenwoordig mogelijk om recensies over bedrijven te plaatsten. Ook Google (Maps) biedt deze mogelijkheid aan onder de naam “Google-reviews”. Wie in de zoekmachine van Google op een bedrijfsnaam zoekt, krijgt rechts van de zoekresultaten een overzicht van het bedrijf. In dit overzicht is ook het aantal Google-reviews vermeld, en het gemiddelde aantal sterren waarmee het bedrijf is beoordeeld.

Het grootste probleem met online recensies – waaronder ook Google-reviews – is dat deze onder een pseudoniem kunnen worden geplaatst. Dit was ook het geval in deze zaak. Gedurende 10 maanden heeft iemand op Google-reviews onder verschillende pseudoniemen negatieve recensies geplaatst over een kinderdagverblijf.

Procedure tegen Google

Naar aanleiding van de negatieve recensies besluit het kinderdagverblijf om Google te sommeren de valse recensies te verwijderen. Google werkt hieraan echter niet mee, waardoor het uiteindelijk tot een kort geding komt. De kortgedingrechter oordeelt dat Google slechts één van de negatieve recensies dient te verwijderen. Wel dient Google de IP adressen van de plaatser(s) aan het kinderdagverblijf te verstrekken. Ook dient Google de overige informatie die bij haar bekend is over de plaatser(s) aan het kinderdagverblijf te verstrekken.

Procedure tegen de plaatser van de reviews

Op basis van de verkregen IP adressen slaagt het kinderdagverblijf er uiteindelijk in om de plaatser(s) te identificeren. Hiervoor waren wel verdere acties tegen de internetproviders van de plaatser(s) nodig. Het blijkt te gaan om één persoon die de verschillende recensies heeft geplaatst. De plaatser blijkt een bekende van de bestuurders van het kinderdagverblijf die kampt met een burn-out en concentratie- en geheugenklachten. Tussen de bestuurders en de plaatser is in 2014 onenigheid ontstaan, waardoor plaatser de valse recensies zou hebben geplaatst.

Nu de procedure van het kinderdagverblijf tegen Google niet tot het gewenste resultaat heeft geleid (slechts één recensie is verwijderd), besluit het kinderdagverblijf om de plaatser zelf aan te spreken. Het plaatsen van valse recensies is volgens het kinderdagverblijf een onrechtmatige daad.

Het kinderdagverblijf vordert van de plaatser een schadevergoeding van in totaal EUR 38.702,-. Dit bedrag bestaat uit 15 dagen loon van de bestuurders van het kinderdagverblijf, omdat zij zich 15 dagen hebben beziggehouden met de gevolgen van de valse recensies. Daarnaast vordert het kinderdagverblijf de juridische kosten die zij heeft gemaakt om achter de identiteit van de plaatser te komen. Dus de kosten die zij heeft gemaakt voor de procedures tegen Google en de internetproviders.

Tot slot vordert zij een immateriële schadevergoeding, omdat het kinderdagverblijf door de valse recensies reputatieschade zou lijden.

Oordeel rechter

rechtspraak

De rechter oordeelt dat de plaatser van de reviews niet voldoende heeft weersproken dat hij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Sterker nog: hij heeft de verweten gedragingen erkend en heeft daar spijt voor betuigd. De rechter stelt dan ook vast dat de plaatser een onrechtmatige daad jegens het kinderdagverblijf heeft gepleegd. Daarom dient hij op grond van artikel 6:162 BW de door het kinderdagverblijf geleden schade te vergoeden.

Voor wat betreft de omvang van de schadevergoeding oordeelt de rechtbank dat de loonkosten van de bestuurders voor vergoeding in aanmerking komen. De bestuurders hebben namelijk 15 dagen niet aan hun eigenlijke werkzaamheden voor het kinderdagverblijf kunnen besteden.

De juridische kosten die het kinderdagverblijf heeft gemaakt om achter de identiteit van de plaatser te komen worden gedeeltelijk toegewezen. De kosten die het kinderdagverblijf heeft gemaakt voor de procedure die tegen Google is gevoerd komen voor vergoeding in aanmerking. Deze procedure was namelijk noodzakelijk om achter de identiteit van de plaatser te komen. De juridische kosten die zijn gemaakt voor de procedure tegen de inernetproviders om achter de identiteit van de plaatser te komen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank oordeelt dat er minder ingrijpende mogelijkheden waren om achter de identiteit van de plaatser te komen. Deze procedures waren dus niet noodzakelijk.

De vergoeding van immateriële schade (reputatieschade) wordt niet toegewezen. Het kinderdagverblijf heeft volgens de rechtbank niet voldoende gesteld dat hiervan daadwerkelijk sprake is.

De rechter oordeelt uiteindelijk dat de plaatser aan het kinderdagverblijf een vergoeding moet betalen van bijna EUR 17.000,-.

Conclusie

De plaatser moet aan het kinderdagverblijf dus een fikse schadevergoeding betalen. Met name omdat de volledige kosten voor de procedure tegen Google voor vergoeding in aanmerking komen.

Aan de ene kant is deze uitspraak goed nieuws voor ondernemingen die veel te maken hebben met valse recensies. Ook de juridische kosten om achter identiteit van de plaatser te komen (mits noodzakelijk) blijken uiteindelijk voor vergoeding in aanmerking te komen.

Aan de andere kant maakt deze zaak pijnlijk duidelijk hoeveel moeite en tijd een onderneming moet stoppen in het daadwerkelijk verwijderd krijgen van dit soort valse recensies. De eerste valse recensie uit deze zaak dateert van begin 2015, en nu (eind 2017) is daar pas een oplossing voor gekomen. Daarbij komt dat het kinderdagverblijf veel kosten heeft moeten maken, die niet allemaal voor vergoeding in aanmerking komen.

Al met al blijft het anoniem plaatsen van recensies (en berichten in het algemeen) op het internet een groot probleem.

Gerelateerde berichten