Blog

Hostingprovider beëindigt domeinnaamregistraties te vroeg

Op IT & Recht zag ik deze week een leuke uitspraak van het Hof Amsterdam over de registraties van domeinnamen. Of eigenlijk over de opzegging en beëindiging van die registraties. Centraal staat de vraag hoe een bepaalde mededeling tot opzegging van domeinnaamregistraties moet worden uitgelegd.

De registratie en de opzegging van een domeinnaam

De zaak betreft een geschil tussen de hostingprovider Hostway en een van haar klanten. De klant heeft in 2007 verschillende domeinnamen voor de duur van 10 jaar geregistreerd bij Hostway. Op 28 november 2010 stuurt de klant zowel een brief als een fax (en wij maar denken dat alleen advocaten nog faxen) aan Hostway met daarin de mededeling dat zij 217 domeinnaamregistraties niet wenst te verlengen:

“Met deze fax bevestig ik dat ik alle onderstaande domeinnamen wens op te zeggen op het einde van de registratieperiode. Ik wens dus ALLE domeinnamen in mijn account niet te verlengen via Hostway bv op de vervaldatum. Gelieve goede ontvangst van dit schrijven te bevestigen via email.”

Bij deze mededeling is een bijlage toegevoegd met daarin een overzicht van de 217 domeinnamen en de bijbehorende vervaldata.

Vrijgeven van domeinnamen voor de vervaldatum

Hostway geeft vervolgens enkele van de domeinnamen vrij vóór het verstrijken van de vervaldata. Dit heeft tot gevolg dat de domeinnamen door een derde kunnen worden geregistreerd. En dat de klant deze dus kwijt kan raken.

Op het moment dat de klant hierachter komt, klaagt hij bij Hostway en geeft hij aan dat dit niet de bedoeling is. De klant meent namelijk dat de domeinnamen tot de vervaldata nog bij Hostway dienen te zijn geregistreerd.

Naar aanleiding van de klacht registreert Hostway de meeste vrijgegeven domeinnamen weer op naam van de klant. Maar voor 15 domeinnamen blijkt dit niet meer mogelijk: deze zijn al door een derde geregistreerd. En deze is de klant dus kwijt.

Aansprakelijk voor vervallen domeinnaam

De centrale vraag die bij het Hof Amsterdam voorligt is of Hostway aansprakelijk is voor de schade die Hostway lijdt doordat de 15 domeinnamen niet meer op naam staan van de klant.

De klant betoogt dat dit het geval is, omdat Hostway toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, namelijk het geregistreerd houden van de domeinnamen tot de vervaldata.

Verhuizen van domeinnaam of opzeggen van domeinnaam

Hostway verweert zich tegen de claim door te betogen dat de opzeggingsmededeling van de klant voor verwarring zorgt. Hostway geeft in dat kader aan dat het mogelijk is een domeinnaam te verhuizen. In het geval van verhuizing behoudt de klant de domeinnaam, maar wordt deze ondergebracht bij een andere hostingprovider. Hostway meent dat – als de klant had gewild dat de domeinnamen nog niet zouden worden vrijgegeven – hij een verzoek tot verhuizing had moeten indienen.

Bovendien – zo betoogt Hostway – wordt de registratie van domeinnamen bij Hostway jaarlijks automatisch verlengd met een periode van een jaar. De datum waarop die verlenging plaatsvindt, wordt door Hostway de vervaldatum genoemd. Daardoor is verwarring ontstaan.

Kortom, Hostway geeft aan dat zij verward is door de opzeggingsmededeling en dat deze verwarring door de klant had moeten worden voorzien. De verwarring dient dus voor de rekening van de klant te komen.

Hof: opzegging tegen einde registratieperiode

Het hof maakt korte metten met de verweren van Hostway.

Het hof oordeelt allereerst dat de opzeggingsmededeling – waarin wordt gesproken over opzegging “op het einde van de registratieperiode” en over het niet verlengen van de domeinnamen “op de vervaldatum” – alleen kan worden uitgelegd als een opzegging per het einde van de registratieperiode. En dat Hostway de domeinnamen dus tot de vervaldata bij haar geregistreerd moest houden.

Naast de overweging dat de opzeggingsmededeling niet anders kan worden uitgelegd, past deze uitleg volgens het hof ook goed bij de inrichting van de overeenkomsten. De klant heeft immers voorafgaand aan de registraties van de domeinnamen voor een periode van 10 jaar betaald. De klant had dus al betaald voor de registratie tot de vervaldata, en hoefde dus niet meer te betalen. Het is niet logisch dat de klant diensten, waarvoor hij al had betaald, niet geleverd wenste.

Het hof wijdt ook nog een stukje aan het verweer van Hostway dat de klant een verzoek tot verhuizing had moeten indienen. Volgens het hof was er geen enkele noodzaak om – indien de klant de domeinnamen wilde behouden – een verzoek tot verhuizing in te dienen, omdat de domeinnamen nog tot het eind van de registratieperiode bij Hostway zouden zijn geregistreerd. Daar had de klant ook voor betaald.

rechtspraak

Wanprestatie door te vroege beëindiging

Het hof oordeelt dat Hostway toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen door de registraties eerder te beëindigen dan zij mocht doen naar aanleiding van de opzeggingsmededeling. Dat betekent dat Hostway aansprakelijk is voor de door de klant geleden schade.

Over de omvang van de schade wordt later in de procedure geoordeeld. Partijen mogen over de omvang van de schade nog stukken indienen. Ik ben benieuwd hoe dit uiteindelijk zal uitpakken. Enerzijds kan je betogen dat de schade (slechts) het bedrag is dat de klant heeft betaald zonder dat Hostway daarvoor een dienst heeft geleverd. Dus, kort gezegd, het bedrag dat is betaald voor de periode dat Hostway de registraties te vroeg heeft beëindigd. Anderzijds kan je betogen dat de 15 verloren domeinnamen een bepaalde waarde vertegenwoordigen die hoger is dan (slechts) de registratiekosten, en dat daardoor omzet is gederfd. In het tweede geval zal de schade (veel) hoger uitvallen.

Gerelateerde berichten