Blog

Mag je overgedragen bronbestanden wijzigen?

Stel: je komt met jouw leverancier overeen dat alle rechten op de ontwikkelde producten aan jou worden overgedragen. En stel dat de leverancier daar niet toe over gaat, waardoor je genoodzaakt bent je tot de rechter te wenden. Heb je dan kans van slagen? In het geval van Hotel Contact tegen Angry Nerds was dat niet het geval…

 

Wat was er aan de hand?

Hotel Contact biedt vergaderlocaties en hotelkamers aan voor zakelijke klanten. Klanten informeert zij hierover via haar eigen YouTube kanaal. Hotel Contact heeft het bedrijf Angry Nerds ingeschakeld voor het opnemen van video’s voor dat kanaal. In de overeenkomst die partijen hebben gesloten is onder meer bepaald dat:

“Het eigendom en alle rechten van de accommodatievideo worden overgedragen aan [Hotel Contact] nadat de factuur betaald is aan [Angry Nerds].”.

Ook is overeengekomen dat bij het stoppen van de opdracht de videobestanden worden overgedragen aan Hotel Contact:

“Bij stoppen van de opdracht worden de videobestanden (.mov) van de tot dan toe vervaardigde video ’s overgedragen aan [Hotel Contact].”.

Partijen geraken echter in een geschil. Hotel Contact wil de videobestanden van Angry Nerds, zodat zij deze kan wijzigen, en wijst daarvoor op de overeenkomst en het feit dat de facturen zijn betaald. Angry Nerds stelt zich echter op het standpunt dat zij een vergoeding wil voor gemiste inkomsten vanwege gemist (maar wel voorzien) meerwerk. Op basis van het retentierecht worden de bronbestanden onder zich gehouden. Partijen komen niet tot een regeling, waardoor Hotel Contact besluit om Angry Nerds te dagvaarden in kort geding.

Wat oordeelt de rechter in kort geding?

De voorzieningenrechter heeft vervolgens geoordeeld dat Hotel Contact inderdaad de mogelijkheid moet hebben om de video’s te kunnen wijzigen, zonder dat daarvoor de medewerking van Angry Nerds is vereist – en zonder extra vergoeding. Angry Nerds wordt daarom veroordeeld om de auteursrechten over te dragen.

Angry Nerds was het daar niet mee eens, en is daarom in hoger beroep gegaan.

Wat oordeelt de rechter in hoger beroep?

1. Overdracht auteursrecht

Het Hof meent dat Angry Nerds terecht is veroordeeld om medewerking te verlenen aan de overdracht van het auteursrecht. Ik sluit me daarbij aan: het is duidelijk overeengekomen dat een overdracht van rechten is bedoeld. En dus moeten de rechten worden overgedragen.

In mijn optiek geldt de overeenkomst trouwens – met natte handtekening – als voldoende grondslag voor zo’n overdracht: immers is er duidelijk afgesproken wat wordt overgedragen, aan wie, wanneer, en is de overeenkomst voorzien van een natte handtekening, waardoor de overeenkomst als akte kwalificeert. En dat is, zoals het Hof ook terecht uitlegt, een vereiste voor de overdracht van auteursrechten.

Vreemd genoegd oordeelt het Hof in deze zaak dat juist geen sprake zou zijn van een akte – waarom? Dat wordt niet duidelijk…

 

2. Afgifte bronbestanden

Met betrekking tot de afgifte van de bronbestanden, oordeelt het Hof dat partijen niet (voldoende) duidelijk hebben afgesproken dat de bronbestanden moeten worden verschaft zonder dat daartoe een extra vergoeding hoeft te worden betaald. (Dubbele ontkenningen… zucht…)

Uhm… juist ja. Maar de overeenkomst bepaalt toch letterlijk dat bij stoppen van de opdracht de videobestanden van de tot dan toe vervaardigde video ’s worden overgedragen aan Hotel Contact? Dan is het toch niet onvoldoende duidelijk dat er geen vergoeding voor hoeft te worden betaald? Er is überhaupt niet afgesproken dat daar een vergoeding voor moet worden betaald, en dat lijkt me ook niet logisch als er onder de voorwaarden van de overeenkomst wordt betaald voor de omschreven werkzaamheden. Deze – behoorlijk vrije – uitleg van het Hof volg ik daarom niet.

 

3. Recht op wijziging

Ook oordeelt het Hof dat een overdracht van rechten in de regel geen verplichting omvatten tot het verstrekken van het materiaal om het te kunnen wijzigen – omdat de maker het recht heeft zich te kunnen verzetten tegen wijzigingen op grond van het persoonlijkheidsrecht.

Goed… Ja, persoonlijkheidsrechten beschermen inderdaad de oorspronkelijk maker om tegen ongewilde wijzigingen van het werk te protesteren. En ja, die persoonlijkheidsrechten kunnen in principe niet worden overgedragen omdat ze verbonden zijn aan de oorspronkelijk auteur. Maar dat betekent niet dat je je als maker tegen iedere wijziging kan verzetten: zo’n protest moet wel redelijk zijn. Zo kan een maker zich wel verzetten tegen een wijziging in de essentie van het werk, maar bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van een nieuw logo van in dit geval Hotel Contact. Bovendien betekent dit voorbehouden persoonlijkheidsrecht (want: geen afstand van dat recht afgesproken) nog niet dat de bronbestanden daarom niet afgegeven kunnen worden. Sterker nog: het is juist afgesproken dat de bronbestanden moeten worden overgedragen! Dat Hotel Contact de bronbestanden dan niet zonder toestemming van Angry Nerds of zonder redelijke grondslag mag wijzigen: prima, maar een streep door een contractueel overeengekomen grondslag voor afgifte vind ik in dit geval een brug te ver.

Kortom: Het Hof oordeelt dat Hotel Contact dan wel de (auteurs-)rechten op de videobestanden heeft verkregen, maar dat zij geen recht heeft op afgifte van de bronbestanden – laat staan dat zij wijzigingen mag doorvoeren in de bestanden.

 

Wat betekent dit voor de praktijk?

Zorg er altijd voor dat je goed weet wat je wil met de overeenkomst: worden de producten of diensten geleverd op de wijze die je voor ogen hebt? Staat alles goed in de overeenkomst om jouw doeleinden met die producten/diensten te verwezenlijken? Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten? Als die worden overgedragen, gebeurt dat dan op de juiste wijze (akte)? En hoe zit het met persoonlijkheidsrechten zoals het recht op wijziging (wordt daar afstand van gedaan?), en wat is er noodzakelijk om een goede exit tussen partijen te regelen?

Gerelateerde berichten

Leave a comment