Blog

Bij RTL Z over de VS tegen Microsoft rechtszaak

Door RTL Z ben ik gevraagd mijn visie te geven over de VS tegen Microsoft rechtszaak die vandaag van start gaat bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. De VS eist van Microsoft dat het bedrijf e-mails van een verdachte in een drugszaak aan haar overhandigt. Deze e-mails staan echter niet op een Microsoft-server in de VS, maar op een Microsoft-server in Ierland. Microsoft weigert die e-mails te overhandigen, omdat Microsoft stelt dat de Amerikaanse overheid geen gegevens in beslag mag nemen als die gegevens zich in het buitenland bevinden.

Belang van de zaak

Het Hooggerechtshof dient dus te beslissen of de VS een bedrijf kan verplichten om gegevens te overhandigen die in het buitenland zijn opgeslagen. Een interessante zaak die gaat over de vraag of ook in de cloud landsgrenzen bestaan.

Of deze landgrenzen ook in de cloud bestaan, is van belang voor de bescherming van de daarin opgeslagen gegevens. In Europa gelden bijvoorbeeld strengere privacyregels dan in de VS. Als gegevens in Europa zijn opgeslagen, is het voor de betrokkene van belang dat de lokale wetgeving op die gegevens van toepassing is. Het is voor de betrokkene niet wenselijk dat deze gegevens zomaar kunnen worden verstrekt aan een land waar een mindere bescherming wordt geboden. Zoals in dit geval de VS.

ecommerce advocaat

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ook is het doorgeven van de gegevens naar de VS in strijd zijn met de binnenkort (vanaf 25 mei 2018) van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is namelijk een bepaling opgenomen die bepaalt dat doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land niet is toegestaan. Althans niet zonder een daartoe bestemd verdrag. Ook niet op basis van een rechterlijke uitspraak in het betreffende land.

Artikel 48 – Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Elke rechterlijke uitspraak en elk besluit van een administratieve autoriteit van een derde land op grond waarvan een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken, mag alleen op enigerlei wijze worden erkend of afdwingbaar zijn indien zij gebaseerd zijn op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand, tussen het verzoekende derde landen en de Unie of een lidstaat, onverminderd andere gronden voor doorgifte uit hoofde van dit hoofdstuk.

Met andere woorden, als Microsoft de e-mails aan de VS afstaat, dan handelt zij in strijd met de AVG. Op overtreding van dit artikel van de AVG staat een administratieve boete tot maximaal EUR 20.000.000,-. Of 4% van de wereldwijde jaaromzet, indien dit bedrag hoger is.

Rare situatie

Als het Hooggerechtshof de vordering toewijst, dan zou dus de rare situatie ontstaan dat de Amerikaanse moederonderneming van Microsoft haar Ierse dochteronderneming zou moeten verplichten de lokale wet te overtreden. Een moederonderneming heeft weliswaar juridisch zeggenschap over de dochteronderneming, maar dit lijkt mij een verzoek waar de Ierse dochteronderneming geen gehoor aan hoeft te geven.

De Ierse dochteronderneming kan hier ook niet juridisch toe worden gedwongen op basis van het Amerikaanse vonnis. Althans niet zonder een gerechtelijk bevel van een Ierse of Europese rechter. Zo een gerechtelijk bevel zal er niet komen, omdat de Ierse of Europese rechter zal oordelen op basis van Europese wetgeving. De Europese wetgeving bepaalt juist dat doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen niet is toegestaan.

Conclusie

Kortom, voor het belang van de betrokkene – namelijk dat gegevens zijn beschermd op basis van lokale wetgeving – en vanwege het feit dat een onwerkbare situatie bestaat als de vordering wordt toegewezen, lijkt het mij een goede zaak als het Hooggerechtshof de vordering zou afwijzen.

Een uitspraak in de zaak wordt deze zomer verwacht.

Gerelateerde berichten