Blog

@RTLZ: Is Microsoft aansprakelijk voor de storingen op Outlook?

Nadat gisteren het mailverkeer voor een aantal zakelijke klanten van Microsoft Outlook al met storingen te maken had, wordt Microsoft vandaag opnieuw met een haperende verbinding geconfronteerd. Zakelijke gebruikers van het mailprogramma Outlook kunnen niet tot nauwelijks e-mails versturen. Microsoft meldde gisteren dat ze een oplossing had gevonden, maar kennelijk is de storing dus nog niet voorbij. Volgens RTL Z heeft Microsoft gemeld dat de storingen zijn veroorzaakt door de ‘degraded state’ van een deel can de computers van het bedrijf waarmee de authenticatie van Outlook-gebruikers wordt verzorgd. Het zou echter nog niet duidelijk zijn wat dat precies zou inhouden, en hoe de storing mocht gebeuren.

Door RTL Z ben ik gevraagd naar de juridische implicaties van zo’n storing:

Is Microsoft aansprakelijk voor schade vanwege de Outlook-storing?

Om met de deur in huis te vallen: claimen heeft waarschijnlijk geen zin in het geval van een storing, zoals bij Microsoft. In de algemene voorwaarden van alle online diensten is opgenomen dat storingen kunnen gebeuren, vertelt Wouter Dammers, advocaat it-, tech- en privacyrecht en oprichter van Lawfox.

“Ze hebben alleen een streven om diensten beschikbaar te laten zijn”, verduidelijkt hij. “Daarnaast zeggen die voorwaarden dat omzetderving is uitgesloten.”

Wie toch een poging wil wagen, moet een causaal verband kunnen aantonen, vervolgt hij. “Dat de schade is veroorzaakt door die storing. En het moet toerekenbaar zijn, dat Microsoft door eigen toedoen die storing heeft veroorzaakt, of niet heeft voorkomen.”

Bron: Microsoft-storing legt afhankelijkheid bedrijven bloot: ‘Je moet plan B hebben’
Sam Trompert & Michaël Niewold – RTL Z

Aansprakelijkheid voor storing

Daarvoor is allereerst van belang dat schade volgens de Nederlandse wet alleen op een ander kan worden verhaald, als daarvoor een wettelijke grondslag is.

In dit geval gaat het om een storing – dus een beperking van de beschikbaarheid van de dienst.

Die grondslag zou in dit geval bijvoorbeeld kunnen worden gezocht in de wanprestatie of eventueel de onrechtmatige daad. Wanprestatie lijkt in dit geval het meest voor de hand liggend, aangezien de zakelijke gebruikers van Microsoft Outlook bij het aanmelden voor een Outlook-account een overeenkomst hebben gesloten met de ICT-gigant.

Voorwaarden waarschuwen voor storingen

In die voorwaarden – de Microsoft Services Agreement – staat echter opgenomen dat de dienst storingen en onderbrekingen kan ondervinden:

6.b. We streven ernaar de Diensten altijd in bedrijf te laten zijn. Alle online diensten hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen. In geval van uitval of onderbreking van de Dienst kunt u Uw Inhoud mogelijk tijdelijk niet bereiken. We raden aan dat u regelmatig een back-up maakt van Uw Inhoud en de Gegevens die u opslaat in de Diensten of opslaat door middel van Apps en Diensten van derden.

Bovendien staat hierin dat Microsoft slechts de inspanningsverplichting heeft om de Dienst in bedrijf te laten zijn. Er is, kortom, niet afgesproken dat de dienst 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar zal zijn. Office363 dus.

Dit betekent waarschijnlijk dat Microsoft niet tekortgeschoten is in haar verplichtingen, en dat daarom van wanprestatie geen sprake is.

Maar: de overeenkomst tussen partijen wordt niet alleen bepaald door de voorwaarden. Ook de redelijkheid en billijkheid spelen bijvoorbeeld een rol. Misschien dat voornoemde bepaling zelfs kwalificeert als een verkapte uitsluiting van aansprakelijkheid. Het uitsluiten van aansprakelijkheid is niet zonder meer mogelijk. Zeker niet als het gaat om de kern van de dienstverlening – zoals hier het geval.

Toerekenbaarheid van de storing

Ook is het mogelijk dat de storing Microsoft niet toerekenbaar is. Toerekenbaarheid is ook een vereiste voor wanprestatie. Het kan zijn dat de oorzaak niet de schuld is van Microsoft. Met de informatie die nu voor handen is, lijkt van toerekenbaarheid echter (nog) wel sprake te zijn. Zo lijkt het probleem te zitten in de door Microsoft zelf gebruikte hardware. Daar is ze zelf verantwoordelijk voor. De schuld van de storing lijkt dus bij Microsoft te liggen.

Blijvende onmogelijkheid

Verder kan er pas een grondslag voor aansprakelijkheid wegens wanprestatie ontstaan als Microsoft daarvan in verzuim is, of als nakoming blijvend onmogelijk is. Aangezien de tekortkoming in het verleden niet hersteld kan worden (het is geen vertraging in de nakoming, maar een niet-nakoming althans een niet-deugdelijke nakoming), is er wat dat betreft waarschijnlijk sprake van een blijvende onmogelijkheid in de nakoming. Verzuim is dan niet vereist. Dat betekent bijvoorbeeld dat een – in beginsel vereiste – ingebrekestelling achterwege kan blijven.

Schade door de storing

Maar goed. Dan is er nog de vraag of de zakelijke gebruiker überhaupt schade heeft geleden door de storing, en zo ja, welke. Er moet dan allereerst sprake zijn van een zogenaamd causaal verband tussen de storing en de schade. Daarvoor moet een vergelijking worden gemaakt tussen de hypothetische situatie dat de storing er niet zou zijn en nu de storing er wel is geweest. Als de schade in de hypothetische situatie niet zou zijn ontstaan, dan is er waarschijnlijk sprake van een causaal verband. Daarbij moet ook gelet worden op andere mogelijke oorzaken, zoals concurrentie, conjunctuur en andere variabelen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade

En dan. Stel dat de zakelijke gebruiker dan zou aan zou kunnen tonen dat hij schade heeft geleden vanwege de storing en dat dat wanprestatie zou zijn. Dan geldt nog dat de voorwaarden de aansprakelijkheid van Microsoft uitsluiten voor verminderde winst:

12.c. Microsoft, haar plaatvervangende (sic) agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van financiële schade, zoals winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatvervangende (sic) agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid of opzet hebben gehandeld.

Hoewel het begrip onder “indirecte schade” naar Nederlands recht voor discussie vatbaar is, blijkt uit de omschrijving wel dat Microsoft hieronder ook financiële schade zoals winstderving schaart. Met andere woorden: Microsoft is in principe niet aansprakelijk voor winstderving.

Grove nalatigheid

Dit kan echter anders zijn als zal blijken dat Microsoft met grove nalatigheid of opzet heeft gehandeld. Aangezien uit de berichtgeving van RTL Z blijkt dat de oorzaak mogelijk is gelegen in de “degraded state” van de gebruikte hardware, is het nog niet uit te sluiten dat hier sprake is van zo’n grove nalatigheid. Had Microsoft als professionele ICT-dienstverlener niet de “gezondheid” van de hardware moeten verbeteren? Mogelijk dat de zakelijke gebruikers die schade hebben geleden door de storing hier nog wel een escape hebben….

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bekijk hier het video-item terug van het RTL-Z Nieuws van 25 januari 2019 15:00 (begint bij 7:17)

 

Gerelateerde berichten