Blog

Usenetproviders moeten gebruikersgegevens aan BREIN afgeven

Op woensdag 22 juni 2016 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot persoonsgegevensverstrekking van uploaders van illegaal materiaal door de providers.

Stichting BREIN heeft bij de voorzieningenrechter gevorderd dat twee usenetproviders worden verplicht tot afgifte van NAW-gegevens van twee (anonieme) uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal op Usenet. De twee providers hebben de desbetreffende accounts al uitgesloten van Usenet, maar weigeren de NAW-gegevens van deze uploaders aan BREIN te verstrekken. De uploaders zijn nu via andere providers weer bestanden op Usenet aan het uploaden.

BREIN heeft de providers verzocht de NAW-gegevens van de uploaders te bewaren zolang de gerechtelijke procedure loopt.

Notice-and-Takedown

De providers voeren aan dat zij als neutrale tussenpersonen maatregelen treffen om inbreuken te beëindigen, namelijk door middel van een Notice-and-Takedown-procedure. Dit maakt het mogelijk dat de rechthebbende aan de providers verzoekt om het inbreukmakende materiaal ontoegankelijk te maken. De providers geven hier dan gehoor aan. In dit geval hebben zij deze procedure ook uitgevoerd toen de stichting BREIN melding maakte van de inbreuk.

De providers zijn van verder van mening dat met het eindigen van de klantrelatie, het langer bewaren en daarna eventueel verstrekken van de persoonsgegevens in strijd is met de e-Privacy richtlijn. Zij hebben op verzoek van stichting BREIN de gegevens bewaard zolang de gerechtelijke procedure loopt. Dit is echter volgens de providers al in strijd met de Europese regelgeving, om nog maar niet te spreken over het eventuele het afgeven van deze gegevens.

Belangenafweging

BREIN is van mening dat de algemene bewaarplicht in deze zaak niet van toepassing is. Ook stelt zij zich op het punt dat de uploaders op het tijdstip van verzoek tot afgifte nog wel klant waren van de providers. De providers zouden volgens BREIN vrijwillig tot afgifte hebben moeten overgaan, omdat de belangenafweging in deze zaak gezien de ernst van de inbreuk in het voordeel van BREIN zou moeten luiden.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat in sommige gevallen op providers de plicht rust om de gegevens waar het om gaat af te geven. Dit is met name het geval als (i) voldoende aannemelijk is dat het materiaal inbreukmakend is, (ii) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens, (iii) er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en (iv) als een belangenafweging dit rechtvaardigt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de providers door Brein zijn aangesproken met een verzoek om afgifte van de gegevens toen er nog wel sprake was van een klantrelatie met de bewuste personen. Ook werd op dat moment het inbreukmakende materiaal nog via hun servers verspreid. Met inachtneming van de grootschaligheid van de inbreuk hadden de providers de gegevens direct aan de stichting BREIN moeten afgeven, nadat door stichting BREIN aannemelijk was gemaakt dat sprake was van een inbreuk.

Beide providers kunnen zich er daarom niet achter schuilen dat geen klantrelatie meer bestaat met de uploaders en zijn volgens de voorzieningenrechter gehouden om de identificerende gegevens van de uploaders af te geven.

Gerelateerde berichten