Auteursrecht op internet

Auteursrecht op internet

Filmpjes, foto’s, geluidsopnames, logo’s en teksten zijn volop te vinden op het internet. Op bijna al die materialen kan automatisch auteursrecht rusten. Dit geldt ook voor websites en de broncode en opmaak daarvan.

Als een werk auteursrechtelijk beschermd is mag deze vaak niet zonder toestemming van de maker gebruikt worden. Het auteursrecht geeft namelijk het recht om op te te treden tegen “openbaarmaking” (zeg maar: publicatie) en “verveelvoudiging” (het maken van kopietjes) van zijn werk. Het kopiëren of overnemen van een afbeelding kan dus verboden zijn. Soms geven makers wel de mogelijkheid om toestemming te verkrijgen tegen betaling van een licentievergoeding.

Heeft iemand jouw werk zonder toestemming overgenomen, of heb je zelf een item zonder toestemming gekopieerd? Dan kan er sprake zijn van een plicht tot schadevergoeding. Ook kan het (verder) gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal verboden worden. Lees hieronder meer voor jou als rechthebbende of voor jou als (vermeend) inbreukmaker.

[bg_faq_start]

Ben je een rechthebbende

Als rechthebbende op een werk dat je zelf hebt gemaakt kan je dus optreden tegen inbreuken. Het is aan jou om stappen te ondernemen, door de inbreukmaker aan te spreken op de schending van jouw rechten. Soms is de inbreukmaker zich niet eens bewust van de inbreuk, en is een schriftelijk verzoek tot verwijdering al vaak voldoende. Let er wel op dat je aantoont dat er auteursrecht op het materiaal rust, dat jij de rechthebbende bent, en dat de ander inbreuk pleegt.
Wanneer de inbreuk met opzet wordt gepleegd, of wanneer een vriendelijk verzoek geen zin heeft, is het aan te raden om direct verdere stappen te ondernemen. Vaak is snel handelen vereist. Door de inbreuk kan de inbreukmaker namelijk financieel voordeel behalen, die de rechthebbende eigenlijk zou moeten toekomen. Ook kan je als rechthebbende flinke schade lijden. Zelfs de reputatie en goede naam van jouw bedrijf kan in gevaar komen door het plagiaat.

Een kort geding of mogelijk zelfs het leggen van beslag ligt dan voor de hand, al dan niet voorafgegaan door een sommatiebrief. Je kunt dan vorderen de inbreuk te staken en gestaakt te houden, zo nodig op straffe van een dwangsom. En daarnaast kan je vaak schadevergoeding eisen, welke je kunt baseren op de door jou gemiste inkomsten zoals jouw gewone licentievergoeding.

 5 tips om je recht te halen

1. Beoordeel of je in je recht staat: Is het werk auteursrechtelijk beschermd, ben jij de auteursrechthebbende, en wordt er een inbreuk gepleegd? Zo ja: onderneem direct actie.

2. Beoordeel of het mogelijk is om de inbreukmaker vriendelijk te verzoeken om de inbreuk te staken, of wil je direct doorzetten?

3. Laat een advocaat een goede brief opstellen, waarin wordt aangegeven dat – en waarom – jij de auteursrechthebbende bent en dat – en waarom – er een inbreuk wordt gepleegd. Stel een schadeclaim in, welke je kunt baseren op de door jou gemiste inkomsten.

4. Leg eventueel conservatoir beslag, zodat je zeker weet dat de inbreukmaker jouw schade wel kan betalen. Zo voorkom je dat je van een kale kip moet plukken. Vaak zorgt een conservatoir beslag er ook voor dat de inbreukmaker al snel gehoor geeft aan jouw vorderingen.

5. Span een kort geding aan. Je kunt snel een voorlopig oordeel krijgen van de rechter dat de inbreuk gestaakt moet worden, onder straffe van een dwangsom. Ook kan je schadevergoeding eisen en kan je om een volledige proceskosten veroordeling vragen zodat je de advocaatkosten volledig vergoed krijgt.

Meer weten? Neem contact op.


Word je aangesproken als inbreukmaker?

Als je wordt aangeschreven door een bedrijf vanwege een vermeende auteursrechtschending, betekent dat nog niet per sé dat je verplicht bent om gehoor te geven aan de sommatie, of tot schadevergoeding. De klager moet namelijk wel bewijzen dat de materialen auteursrechtelijk beschermd zijn, en dat deze auteursrechten aan hem toekomen. Ook zal schade wel aangetoond moeten worden. Standaard blafbrieven voldoen daar vaak niet aan, en vermeende rechthebbenden kunnen daarop worden afgerekend. Daarnaast is niet iedere overname direct een inbreuk: de wet kent uitzonderingen, zoals het citaatrecht, of overname van materialen die niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn zoals ideeën, technisch bepaalde elementen of niet-creatieve onderdelen. Ook parodieën die een bespottende nabootsing van een bestaand werk vormen, hoeven geen inbreuk op auteursrecht op te leveren.

Als je echt een inbreuk hebt gepleegd, doe je er verstandig aan om de inbreuk te staken. Soms bestaat er de mogelijkheid om nog wat af te spreken voor toekomstig gebruik, maar vaak niet. Houd er rekening mee dat de rechthebbende ook schade kan vorderen, maar dat dit bedrag niet altijd verschuldigd is: de schade moet namelijk daadwerkelijk geleden zijn. Een verhoging van het schadebedrag voor gebruik zonder toestemming, zoals 2 tot 3 keer de normale vergoeding, wordt vaak gevorderd, maar is niet altijd toewijsbaar. Zulke verkapte boetes kennen we in het Nederlandse recht niet, en er is dus vaak geen grondslag tot vergoeding van zo’n claim.

 5 tips om je te verdedigen tegen een auteursrechtclaim

1. Beoordeel of de vermeende auteursrechthebbende wel in zijn recht staat: Is het werk wel auteursrechtelijk beschermd, is hij wel de auteursrechthebbende, en wordt er wel een inbreuk gepleegd? Is er geen sprake van een uitzondering? En hoe zit het met de onderbouwing? Schort het hieraan? Verweer je direct!

2. Onderteken nooit een brief van een advocaat ter bevestiging dat je de inbreuk gestaakt zal houden, en dat je een boete zal verbeuren.

3. Beoordeel of het mogelijk is om te overleggen met de auteursrechthebbende, of staak de inbreuk. Vaak is een schikking voordeliger dan een juridische procedure. Houd daarbij vooral rekening met de kosten van een juridische procedure: als je in het ongelijk wordt gesteld betaal je de volledige proceskosten van de wederpartij.

4. Laat een advocaat een goede brief opstellen, waarin je aangeeft dat je je verweert. Soms blijft het daarna al stil, en blijkt er slechts sprake te zijn van een zogenaamde blafbrief. Blaffende honden bijten (meestal) niet.

5. Verweer jezelf goed in een rechtszaak. Met een deugdelijke voorbereiding is er vaak wel wat in te brengen tegen een vordering. De vordering kan vaak beperkt, of soms zelfs volledig worden afgeschoten. De advocaatkosten voor jouw verdediging kan je zelf volledig op de eiser verhalen wanneer je in het gelijk wordt gesteld.
[bg_faq_end]

 

[maxbutton id=”4″]

[starbox]