Octrooien

Wat is een octrooi?

Een octrooi (ook wel een patent genoemd) is een intellectueel eigendomsrecht. Met een octrooi kan je een technische uitvindingen beschermen tegen ongewild gebruik door anderen. Je mag dan namelijk bepalen wie onder welke voorwaarden de uitvinding mag maken, gebruiken of verkopen. Of anderen dus verbieden om dat te doen.

Waarop kan ik een octrooi krijgen?

Octrooien kunnen niet alleen op technische producten worden verleend, maar bijvoorbeeld ook op een werkwijze voor het maken van een product, een werkwijze voor het zaken doen of bijvoorbeeld op computerprogramma’s (zoals software en firmware). Het idee achter een octrooi is dat innovatie daarmee wordt gestimuleerd, en dat bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zo kunnen worden terugverdiend.

Wanneer heb je een octrooi?

Een octrooi heb je niet zomaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het auteursrecht waarbij dit recht automatisch door creatie ontstaat. Een octrooi moet worden aangevraagd. Een octrooigemachtigde kan je bij zo’n aanvraag helpen.

Aan welke voorwaarden moet een octrooi voldoen?

Een octrooi moet echter ook aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het ook daadwerkelijk een geldig octrooi is.  Zo moet de uitvinding technisch toepasbaar zijn, en ook nieuw en inventief. Voldoet het aan die eisen, dan heb je twintig jaar lang een geldig octrooi. Na die periode is de uitvinding in principe vrij beschikbaar.

Octrooien in de ICT

Aangezien een octrooi een zeer sterk juridisch middel is, kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun uitvindingen octrooirechtelijk te laten beschermen, naast bijvoorbeeld het mogelijke auteursrecht op de creatie en het merkrecht op de naam voor de waren of diensten. Ook in de software-, e-commerce en IT-branche komen octrooien steeds vaker voor.

Wil je een partij aanspreken op inbreuk op jouw octrooirechten?

Als houder van een octrooirecht kan je anderen verbieden om jouw uitvinding te maken, te gebruiken of te verkopen zonder jouw toestemming. Denk je dat een andere partij inbreuk maakt op jouw rechten, en dus zonder jouw toestemming jouw uitvinding maakt, gebruikt of verkoopt, dan kan je daar mogelijk tegen optreden. Bekijk dan wel of het product of de werkwijze van de ander wel voorziet in de claims, ook wel conclusies genoemd, van jouw octrooi. De beschermingsomvang van een octrooi wordt namelijk bepaald door deze claims. Er is sprake van een inbreuk op een octrooi als het product of de werkwijze is voorzien van alle elementen van een (onafhankelijke) claim, of als het alle stappen doet die in de claim opgesomd staan. Check ook of het verleende octrooi wel voldoet aan de eisen van nieuwheid, inventiviteit en technische toepasbaarheid.

Als dat het geval is kan je de inbreukmaker verbieden het product of de werkwijze nog langer te maken, te gebruiken of te verkopen. Ook kan je schadevergoeding vorderen en de juridische kosten die je hebt moeten maken in een rechtszaak.

Word jij aangesproken op inbreuk op een octrooirecht?

Als een ander jou aanspreekt op inbreuk op een octrooi, met bijvoorbeeld de sommatie om de inbreuk te staken of om schade te vergoeden, dan doe je er goed aan direct juridisch advies in te winnen. Het product of de werkwijze die je aanbiedt mag namelijk geen inbreuk maken op octrooirechten van anderen. Of dat het geval is, en of het octrooi waarop de ander een beroep doet wel geldig is, is iets wat een jurist of advocaat voor je kan uitzoeken. Ook kan een reactie worden geschreven op de inbreukbrief, of op andere wijze contact worden opgenomen met de wederpartij.

[maxbutton id=”2″]

[starbox]