Inbreuk op auteursrecht

Inbreuk op auteursrecht

Inbreuk op auteursrecht is in onze gedigitaliseerde informatiesamenleving geen onbekende in het recht. Inbreuk op auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet. Deze wet is mede gebaseerd op de Europese auteursrechtrichtlijn en regelt welke werken met auteursrecht beschermd worden, wie het auteursrecht heeft, de duur van het auteursrecht, en dat de werken niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende gepubliceerd of gekopieerd mogen worden. Op internet is auteursrecht van groot belang. Denk aan websites, afbeeldingen, foto’s, muziek, film en video. Al deze werken kunnen met auteursrecht beschermd zijn. Het gebruik van deze werken is aan toestemming onderworpen: zonder toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging kan je inbreuk plegen op het auteursrecht. Soms kan die toestemming zijn verleend in algemene voorwaarden of in een contract. Een schending van die voorwaarden kan ook een inbreuk opleveren. Deze vorm van plagiaat op software of andere producten kan er voor zorgen dat er conservatoir beslag wordt gelegd op deze producten.

Auteursrechten, portretrechten en persoonlijkheidsrechten

Een geschonden voorwaarde uit een licentieovereenkomst, of gebruik zonder toestemming, kan dus leiden tot een inbreuk op auteursrechten. In het geval van afbeeldingen of foto’s waarop mensen staan afgebeeld, kan er ook nog sprake zijn van een schending van portretrecht. Daarnaast gelden er nog morele rechten of persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op naamsvermelding.

Afspraken over auteursrecht

Als werkgever kan je ook aansprakelijk zijn voor inbreuken van jouw werknemers. Met freelancers kan dat anders liggen: het is ten aanzien van hen, maar ook ten aanzien van andere derde partijen, aan te raden om goede schriftelijke afspraken (in een contract) over wie verantwoordelijk is voor auteursrechtinbreuken. Met deze partijen kan je overigens ook afspraken maken over bij wie de auteursrechten komen te liggen op door hen ontwikkelde werken. Een overdracht van auteursrechten kan bijvoorbeeld worden afgesproken in een akte (een met natte handtekening ondertekende overeenkomst).

Heeft jouw bedrijf of organisatie te maken met schending van auteursrecht? Wordt jouw bedrijf of organisatie aangesproken op auteursrechtinbreuk of maakt juist een andere partij inbreuk op jouw auteursrecht? Schakel dan direct een advocaat in die gespecialiseerd is in auteursrecht.