Actio pauliana

De “actio pauliana” geeft een schuldeiser de mogelijkheid om een rechtshandeling van de schuldenaar te vernietigen, indien de schuldeiser hierdoor wordt benadeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om situaties waarbij een schuldenaar weet dat hij in staat van faillissement zal worden gesteld en vervolgens een aantal van zijn bezittingen (voor een laag bedrag) verkoopt of deze verzwaard met een pandrecht.

Voorwaarden

Om een beroep te doen op de actio pauliana moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  1. Het moet gaan om een “onverplichte” rechtshandeling. Dat wil zeggen dat de rechtshandeling is verricht zonder dat deze rechtshandeling verplicht was op grond van de wet of een overeenkomst.
  2. De schuldenaar wist of behoorde te weten dat de schuldeiser hierdoor zou worden benadeeld.
  3. De schuldeiser dient ook daadwerkelijk te zijn benadeeld.

Vernietigen

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dan kan de schuldeiser de desbetreffende rechtshandeling vernietigen.

Soorten

Er bestaan verschillende soorten van de actio pauliana. De normale pauliana is geregeld in het BW. Daarnaast bestaat ook de faillismentspauliana. Deze is geregeld in de Faillismentswet.

Related Juridische termen