bedrijfsgeheim

informatie

Een bedrijfsgeheim is volgens de “Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen” informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a. zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  • b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  • c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Wat betreft deze redelijke maatregelen kan men volgens de Memorie van Toelichting denken aan het toevoegen van een geheimhoudingsbeding of NDA in overeenkomsten, zoals handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en reglementen. Ook kan het uitdrukkelijk benoemen of registeren van bedrijfsgeheimen, en het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie kwalificeren als een “redelijke maatregel”. In de digitale omgeving is encryptie uiteraard van groot belang.

Op grond van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen kan de houder van een bedrijfsgeheim optreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van de geheime informatie. De verkrijging van de trade secrets zonder toestemming van de rechthebbende is onrechtmatig wanneer deze verkrijging plaatsvindt door onbevoegde toegang of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van de geheime know-how. Ook het gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig wanneer een persoon de bedrijfsgeheimen zonder toestemming van de rechthebbende op onrechtmatige wijze heeft verkregen of bijvoorbeeld inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik ervan.

De wet stelt daarover het volgende:

Verkrijgen van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig

Het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het is verkregen door middel van:

  • a. onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, substanties, materialen of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
  • b. andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met eerlijke handelspraktijken.

Gebruiken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig

Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het zonder de toestemming van de houder wordt gebruikt of openbaar gemaakt door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

  • a. het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen;
  • b. inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim, of
  • c. inbreuk maakt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is ook onrechtmatig wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon op het moment van het verkrijgen, gebruiken, of openbaar maken, wist, of gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte als bedoeld in het tweede lid.

Het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen, of de invoer, uitvoer of opslag van inbreukmakende goederen voor die doeleinden, wordt ook als een onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim beschouwd wanneer de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dergelijke activiteiten uitvoert, wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het onrechtmatig werd gebruikt.

Wat kan je doen tegen inbreuk op bedrijfsgeheim?

Houders van bedrijfsgeheimen hebben nu ook meer middelen om inbreuken te bestrijden. De houder kan een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie vorderen. Ook kan ze een vordering tot het terugroepen of vernietigen van reeds vervaardigde producten instellen. Daarnaast kan soms ook schadevergoeding worden gevorderd. De wet geeft ook procedurele waarborgen voor de bescherming van de geheime kennis.