Bewijslast

De bewijslast houdt de verplichting in om stellingen te bewijzen. De hoofdregel is vastgelegd in artikel 150 Rv. Dit artikel bepaalt dat degene die iets stelt, deze stelling zal moeten bewijzen.

Omgekeerde bewijslast

In een aantal gevallen is gekozen voor een omgekeerde bewijslast. Uit een bijzondere regel of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan een omkering van de bewijslast voortvloeien. Een voorbeeld hiervan is de werkgeversaansprakelijkheid: De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de werkzaamheden lijdt, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.