Curator

Als een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kan de rechtbank het faillissement uitspreken. De rechtbank zal dan een curator benoemen die wordt belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.

Belangen schuldeisers

De curator dient in het belang van de schuldeisers de failliete boedel te vereffenen (liquideren) en indien mogelijk de schuldeisers uit de opbrengst te betalen.

Related Juridische termen