Haviltex

De Haviltex-formule of haviltexen houdt in dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen naar de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst moet worden gekeken, maar ook naar de betekenis die de partijen aan de tekst gaven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten.

Haviltex-arrest

In het Haviltex-arrest (Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981, 635). De Hoge Raad bepaalde dat:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. (lees: partijen) is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht. Een en ander brengt mee dat het Hof bij het bepalen van zijn oordeel dat de in zijn zesde r.o. bedoelde bepaling van het contract geen leemte laat in de regeling van de rechtsverhouding van pp., een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.”

Omstandigheden van het geval

De vraag welke betekenis partijen aan de tekst gaven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Alle omstandigheden van het geval kunnen hierbij een rol een spelen.

Related Juridische termen