Inspanningsverplichting

Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om een bepaalde inspanning te leveren. Tegenover de inspanningsverplichting staat de resultaatsverplichting waarbij niet de inspanning, maar het resultaat centraal staat.

Onderscheid

Het onderscheid tussen deze verplichtingen zal moeten blijken uit de uitleg van de overeenkomst. Hierbij zijn de aard van de overeenkomst, de bewoordingen van de overeenkomst, de bedoelingen van partijen en andere omstandigheden van het geval van belang.

Belang onderscheid

Het is van belang om een onderscheid te maken tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting, omdat dit verschil juridisch relevant is voor bijvoorbeeld het aantonen van wanprestatie. Bij een inspanningsverplichting zal moeten worden aangetoond dat de wederpartij zich niet voldoende heeft ingespannen. Indien sprake is van een resultaatverplichting, hoeft voor wanprestatie enkel worden gesteld dat het (eind)resultaat niet is behaald. Dit laatste is veel gemakkelijker om aan te tonen.

Related Juridische termen