Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten op dingen die mensen bedenken of creëren. Intellectueel eigendom kan op van alles rusten. Men kan hierbij denken aan teksten, software, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, databanken (of databases) en uitvindingen. Wetten, zoals de AuteurswetHandelsnaamwet of Rijksoctrooiwet regelen wat voor welke bescherming in aanmerking komt.

Welke intellectuele eigendom bestaat er?

Intellectueel eigendom wordt ook wel intellectuele eigendom (IE) genoemd, of intellectuele eigendomsrechten (IE-recht / IE-rechten). Vormen van intellectueel eigendom zijn het auteursrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht (of handelsnamenrecht), merkrecht (of merkenrecht), modelrecht en octrooirecht. Naburige rechten, persoonlijkheidsrechten en rechten op domeinnamen worden vaak gezien als – aan het IE-recht – verwante rechten.

IE, internet en IT

Intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker op internet, voor IT en ICT. De verschillende rechten beschermen de verschillende voortbrengselen van de menselijke geest. Een uitvinding kan beschermd worden door octrooirecht; een origineel softwareprogramma door het auteursrecht. Namen van ondernemingen kunnen beschermd worden door handelsnaamrechten en door merkrechten. Ook kunnen aan domeinnamen bepaalde rechten worden toegekend.

Ook zijn er meer inbreuken op IE-rechten door de opkomst internet. Veel foto’s, afbeeldingen en webpagina’s worden door anderen onrechtmatig overgenomen. De rechthebbende kan acties ondernemen tegen dit soort inbreuken.

Related Juridische termen