Nakoming van de overeenkomst

Partijen zijn in beginsel gehouden de verplichtingen die zij over en weer in het contract hebben neergelegd na te komen. Indien één van de partijen de overeengekomen verplichtingen niet nakomt (en in verzuim is) kan er sprake zijn van wanprestatie.

Bij wanprestatie zijn voor de schuldeiser meerdere remedies mogelijk. Zo is er de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding of de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst.

Hiernaast is het ook mogelijk om (alsnog) nakoming van de overeenkomst te vorderen. De schuldenaar kan op deze wijze zijn verzuim zuiveren. De schuldenaar is veel van deze gevallen wel aanvullende schadevergoeding verschuldigd ten aanzien van het niet tijdig nakomen van de overeenkomst. Er kan immers vertragingsschade bij de schuldeiser zijn ontstaan.

Heeft uw bedrijf of organisatie problemen met overeenkomsten die niet worden nagekomen of bent u zelf om bepaalde redenen niet nagekomen? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen