Opdracht

Bij een opdracht verricht de opdrachtnemer werkzaamheden voor de opdrachtgever zonder dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De overeenkomst van opdracht wordt geregeld in artikel 7:400 BW.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die worden verricht onder de overeenkomst van opdracht dienen in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Bovengenoemde werkzaamheden vallen immers respectievelijk onder: de overeenkomst van aanneming, de overeenkomst van bewaarneming, de overeenkomst tot het uitgeven van werken en de vervoersovereenkomst. De overeenkomst van opdracht regelt dus de werkzaamheden die niet onder deze categorieën (en de arbeidsovereenkomst) vallen.

Verplichtingen

Bij de overeenkomst van opdracht hebben opdrachtgever en opdrachtnemer een aantal verpichtingen jegens elkaar.

De opdrachtnemer is verplicht:

  • bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Wat hier precies mee wordt bedoeld, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wel is duidelijk dat de opdrachtnemer de opdracht dus niet mag “afraffelen”;
  • instructies van de opdrachtgever op te volgen;
  • de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden; en
  • de opdrachtgever direct io de hoogte te stellen als de opdracht is afgerond.

De opdrachtgever is verplicht:

  • loon aan de opdrachtnemer te betalen; en
  • de onkosten die de opdrachtnemer maakt te vergoeden als deze niet in het loon zijn inbegrepen.

Opzeggen

De opdrachtgever kan de overeenkomst ten alle tijde opzeggen. In sommige gevallen – als de redelijkheid en billijkheid dit met zich brengen – is de opdrachtgever dan wel schadeplichtig.
De opdrachtnemer mag de overeenkomst alleen opzeggen indien hiervoor gewichtige redenen zijn.

Regelend recht

Het grootste gedeelte van de regelgeving over de overeenkomst van opdracht is van “regelend recht”. dit houdt in dat van deze regels kan worden afgeweken in de overeenkomst. Is in de overeenkomst niets over een bepaald onderwerp geregeld? Dan gelden de wettelijke bepalingen.

Related Juridische termen