Overdracht

Overdracht is de term die gebruikt wordt wanneer een recht wordt overgedragen. Eigendomsrechten, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich hiertegen verzet.

Vereisten

Voor een geldige overdracht bestaat er een drietal vereisten:

  • Er moet een geldige titel zijn voor de overdracht.

Een geldige titel houdt in dat er een geldige juridische grond moet zijn voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst.

  • De vervreemder moet beschikkingsbevoegd zijn.

Degene die het recht overdraagt dient bevoegd te zijn om dit te doen. Dit is het geval wanneer de vervreemder bijvoorbeeld de eigenaar of de rechthebbende is.

  • Er dient een leveringshandeling plaats te vinden.

De levering de handeling die is vereist om het recht aan de verkrijger over te dragen. Welke leveringshandeling is vereist, wordt door de wet bepaald afhankelijk van hetgeen dat wordt overgedragen. Voor de overdracht van roerende zaken is bijvoorbeeld vereist dat aan de verkrijger het bezit over de zaak wordt verschaft. Voor de overdracht van auteursrechten is een daartoe strekkende akte vereist.

Related Juridische termen