Verstrekking van NAW-gegevens

Als je niet weet wie degene is die achter een bepaalde onrechtmatige handeling zit, is het lastig om deze persoon aansprakelijk te stellen. Daarom kan in sommige gevallen van providers (en forums) worden gevorderd om de NAW(naam, adres, woonplaats)-gegevens van een gebruiker te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand op haar website een inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of wanneer iemand onder een pseudoniem lasterlijke uitlatingen doet op een forum.

Vierstappentoets

De Hoge Raad heeft in de zaak Lycos / Pessers uit 2005 een vierstappentoets ontwikkeld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een provider de NAW-gegevens van iemand moet verstrekken. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een weigering van verstrekking van de NAW-gegevens in strijd is met de zorgvuldigheid van de provider jegens een derde, indien zich de volgende omstandigheden voordoen:

a. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;

b. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;

c. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen; en

d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.”

Related Juridische termen