Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van deze wet.

Wat staat er in?

In de Wbp staat wat organisaties wel en niet mogen doen met persoonsgegevens. Ook worden hierin rechten aan personen toegekend. Zo wordt bijvoorbeeld aan een ieder het recht toegekend om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die een organisatie van hem of haar verwerkt.

Meldplicht datalekken

Data kan uit databanken lekken, doordat deze bijvoorbeeld zijn gehackt. Bij zo’n datalek kunnen dan persoonsgegevens “op straat komen te liggen”. Sinds 1 januari 2016 is het daarom op grond van een aanvulling op de Wbp voor organisaties verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Related Juridische termen