PRIVACY

Wat is privacy?

Het rechtsgebied “privacy” regelt hoe wordt omgegaan met de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Tot 25 mei 2018 was de privacywetgeving in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sindsdien geldt een Europese verordening: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel bekend als de General Data Protection Act (GDPR). In Nederland wordt daaraan uitvoering gegeven met de Uitvoeringswet AVG. In deze privacywetgeving is onder meer geregeld wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, welke rechten de betrokkene heeft en hoe toezicht op de naleving van de wet wordt gehouden. Daarnaast is een nieuwe ePrivacy Verordening in de maak, die onder meer de huidige cookiewet zal vervangen. De privacywetgeving is van groot belang, omdat hierin de privacy van personen wordt gewaarborgd. Niet-naleving kan leiden tot datalekken en flinke (reputatie-)schade. Op schending van de privacywet staan hoge boetes.

Wat doen wij?

Privacywetgeving is ook op internet van toepassing. Omdat steeds vaker gebruik wordt gemaakt van clouddiensten, speelt de privacywetgeving op het internet ook een steeds grotere rol. Van persoonsgegevens kan al gauw sprake zijn. Naam, adres en woonplaats zijn uiteraard persoonsgegevens. Maar ook bijvoorbeeld het IP-adres is een persoonsgegeven.

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Wij kunnen jou bijvoorbeeld bijstaan wanneer je een geschil hebt met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunnen we je adviseren over in hoeverre jouw werkwijze moet veranderen als de Wbp plaats maakt voor de AVG. In het geval van een datalek, kunnen we adviseren hoe te handelen. Daarnaast valt de behandeling van geschillen over verwerkersovereenkomsten binnen onze dagelijkse praktijk. Ook het uitoefenen van rechten van betrokkenen, zoals het indienen van een verwijderingsverzoek bij Google of andere dienstverleners, behoort tot de mogelijkheden.

Privacy advocaat Wouter Dammers is door de International Association for Privacy Professionals CIPP/E gecertificeerd.

privacy

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot privacy. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Voor een klant hebben we een verwijderingsverzoek ingediend bij Google met betrekking tot onwenselijke zoekresultaten;
 • We hebben verschillende klanten geadviseerd over hun verplichtingen onder de privacywetgeving.
 • We hebben een klant (verwerker) bijgestaan in een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke over de uitvoering van een verwerkersovereenkomst.
 • Voor een softwareleverancier hebben we een meldplicht datalekken uitgevoerd.
 • Een online dienstverlener die door de Autoriteit Persoonsgegevens werd aangesproken op het gebruik van tracking cookies, hebben we met goed gevolg bijgestaan in het onderzoek door de toezichthouder.
 • We vragen voor klanten geregeld NAW-gegevens op bij internettussenpersonen in het geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

In zaken betreffende privacy kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichting om datalekken bij de toezichthouder te melden;
 • We kunnen jou assisteren bij het indienen van verwijderingsverzoek bij Google met betrekking tot jouw persoonsgegevens;
 • We kunnen jou bijstaan in een geschil met de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);
 • We kunnen jou bijstaan in een geschil met een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld over het gebrek aan passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
 • We kunnen helpen bij het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op bezwaar, recht op inzage, of het recht op verwijdering van persoonsgegevens.

Meer weten over privacywetgeving op internet? Bel of mail dan (zo nodig versleuteld) met privacyexpert en advocaat Wouter Dammers.